Remedial teaching
   
Werkwijze        Vakgebieden        Referenties       Tarieven

Werkwijze remedial teaching


Op dit moment is het aantal vrije plaatsen voor RT beperkt en wordt er voor sommige tijden gewerkt met een wachtlijst.
Informeer gerust naar de mogelijkheden!Kennis

makingsgesprek

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch of op de praktijk) bespreken we de reden van aanmelding van uw kind. Meestal voeren we dit gesprek niet waar het kind bij is, zodat we vrijuit over de problemen kunnen spreken. Indien gewenst, is uw kind natuurlijk van harte welkom om het gesprek bij te wonen. In het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of ik iets voor uw kind kan betekenen en bespreken we de mogelijkheden. Aan het einde van dit gesprek bepalen we samen of we een onderzoeks- en begeleidingstraject opstarten voor uw kind en maken we verdere afspraken.

Onderzoek

Soms komt u bij een praktijk voor remedial teaching terecht naar aanleiding van een onderzoeksrapport van een instantie waar uw kind reeds onderzocht is. In dat geval kunnen we vaak het onderzoek achterwege laten en meteen starten met de begeleiding aan de hand van de handelingsadviezen van de hulpverlener en/of een gesprek hierover. Wanneer er (nog) geen onderzoek door een officieel erkende instantie heeft plaatsgevonden, doe ik zelf een onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over het probleem van uw kind en vraag ik indien mogelijk gegevens op van de school van het kind. Naar aanleiding van de uitkomsten van mijn onderzoek en de gegevens van school trek ik conclusies en stel ik, indien gewenst, een handelingsplan op. In dit handelingsplan geef ik aan wat mijns inziens het probleem is en welke begeleiding ik kan aanbieden. Naast individuele begeleiding in mijn praktijk, kan ik ook adviezen geven ten aanzien van het handelen van de leerkracht en adviezen voor thuis. In een enkel geval zal ik adviseren een uitgebreider onderzoek te laten doen door bijvoorbeeld een orthopedagoog. Het plan wordt tussentijds bijgesteld als blijkt dat het niet toereikend is, of wanneer de gestelde doelen reeds behaald zijn.

Begeleiding
In het handelingsplan staat kort beschreven welk probleem uw kind ervaart en wat het doel is van de begeleiding in mijn praktijk. Daarnaast staat er beschreven wat ik precies ga doen om het doel te bereiken en welke middelen ik daarbij zal gebruiken. 
Na het onderzoek en het opstellen van het handelingsplan, start de begeleidingsfase. Deze fase duurt minimaal 3 maanden. Na deze periode wordt het handelingsplan indien nodig aangepast. Uw kind komt minimaal 1x per week naar de praktijk voor een sessie van 45 minuten. Soms krijgt uw kind na de sessie huiswerk mee (indien nodig voorzien van instructies zodat u uw kind thuis op dezelfde manier kunt helpen), maar dit probeer ik zoveel mogelijk te beperken omdat kinderen die RT krijgen vaak ook van school al extra werk mee naar huis krijgen. Op maandag, dinsdag en donderdag heb ik ook ruimte om het kind te begeleiden op school, onder schooltijd. Onder schooltijd wordt het kind niet extra belast en de lijntjes met school zijn kort. Begeleiding op school kan alleen plaatsvinden in overleg met de school en met toestemming van de school. 

Evaluatie
Na ongeveer de eerste 8 sessies, bespreken we samen de voortgang van de begeleiding. We besluiten samen of en hoe we de begeleiding na 3 maanden continueren. In de periode die volgt na de eerste 3 maanden, ontvangt u indien gewenst evaluatieverslagen en plannen we indien nodig gesprekken naar behoefte. Soms hoeven er geen aanpassingen te worden gedaan en kan de begeleiding op dezelfde wijze worden voortgezet. Soms zijn er wel aanpassingen nodig, of is het fijn om te overleggen met bijvoorbeeld de leerkracht. In dat geval plannen we samen een gesprek. Ik vind het fijn om samen te werken met de school van uw kind. De school ziet uw kind dagelijks en kent uw kind goed. Remedial teaching kan ontlastend werken voor de leerkracht omdat taken van school kunnen worden overgenomen. De ervaring leert ook dat remedial teaching het meeste effect heeft bij samenwerking met school en ouders.

In het kort:
Remedial Teaching wordt altijd afgenomen voor een periode van 3 maanden. Na ongeveer 8 sessies, bespreken we de voortgang en besluiten we of de remedial teaching wordt verlengd. Verlenging vindt stilzwijgend plaats per maand en is maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Facturering vindt plaats aan het einde van elke maand.