Remedial teaching

Werkwijze        Vakgebieden        Referenties       Tarieven

Vakgebieden remedial teaching

·         Technisch lezen (screening op risico dyslexie mogelijk)

·         Begrijpend lezen

·         Woordenschat

·         Spelling (screening op risico dyslexie mogelijk)

·         Taal- en rekenontwikkeling kleuters

·         Rekenen (screening op risico dyscalculie mogelijk)

·         Schrijven

·         Zaakvakken

·         Werkstukken, boekbesprekingen, spreekbeurtenDyslexie Screening Test
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem bij het aanleren en het goed en vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Bij alle schoolvakken staat de leesvaardigheid van uw kind centraal. Als uw kind moeite heeft met lezen en spellen is het belangrijk om te onderzoeken of er sprake is van dyslexie. Dyslexie is een onzichtbare handicap, die helaas vaak pas laat wordt onderkend. Late onderkenning van dyslexie kan verstrekkende gevolgen hebben voor de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Omdat veel bestaande diagnostische procedures tijdrovend en kostbaar zijn en daarvoor ook specifieke deskundigheid vereist is, ontstond er behoefte aan een test die gemakkelijk was af te nemen om tot een eerste schatting te komen van het risico op dyslexie bij kinderen van 6,5 tot 16,5 jaar. Vanuit die behoefte is de DST-NL ontwikkeld. De DST-NL is een snelle screening van mogelijke dyslexie. Afname van de DST-NL test leidt niet tot een dyslexieverklaring, maar geeft aan of er een kans is dat uw kind dyslectisch is. Volgt uit de screening dat de kans op dyslexie groot is en is een dyslexieverklaring voor de betreffende leerling gewenst, dan is vervolgonderzoek door een orthopedagoog wenselijk en kan ik uw kind doorverwijzen. 
Afname van de DST-nl kost € 159, inclusief een schriftelijke rapportage.  


Dyscalculie Screening Test
Dyscalculie betekent letterlijk 'niet kunnen berekenen'. Het is net als bij dyslexie in feite een andere term voor ernstige en hardnekkige problemen bij het aanleren van bepaalde schoolse vaardigheden, die niet worden veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. Rekenproblemen worden meestal pas echt duidelijk als kinderen vanaf groep 3 formeel rekenonderwijs krijgen. Als intensieve extra instructie en oefening van het specifieke rekenprobleem niet leidt tot (voldoende) vooruitgang en er dus sprake is van een hardnekkig probleem, dan is er een kans dat er sprake is van dyscalculie. In juni 2013 is de Zareki-R-NL op de markt gebracht in Nederland. De Zareki-R-NL is een screeningsinstrument waarmee je het risico op dyscalculie bij een kind kunt onderzoeken. Uit de totaalscore kan geconcludeerd worden of het kind in de risicogroep voor dyscalculie valt en welke vervolgonderzoeken ingezet zouden kunnen worden. De diagnose dyscalculie kan en mag met de Zareki-R-NL niet gesteld worden. Voor een diagnose en een eventuele verklaring dient er vervolgonderzoek te worden gedaan door een orthopedagoog. 
Afname van de Zareki-R-NL kost € 159, inclusief een schriftelijke rapportage.